آیکون خط اعتباری

انعقاد قرارداد تخصیص خط اعتباری پایه

خط اعتباری پایه صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی اعطا شد